Fundacja "Walkiria"

Strona startowa
Statut Fundacji
Działalność Fundacji
Podstawowe dane
Schrony bojowe
Wspierają nas
Apel
Kontakt
Ogłoszenia
Darowizny
Wolontariat
Sprawozdania
Media społecznościowe
Nowa strona fundacji

Copyright: Tomasz Dalinkiewicz

 

STATUT

FUNDACJI Walkiria

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Walkiria”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Tomasza Dalinkiewicza

 

zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewelinę Szpunt – Andrzejewską w kancelarii notarialnej w Pleszewie, ul.Rynek 11, w dniu 26.06.2014 działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

 

Fundacja ma osobowość prawną z chwilą jej wpisania do KRS.

 

§ 3

 

Siedzibą fundacji jest miasto Godziątków

 

§ 4

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

 

Celami Fundacji są:

 1. Ratowanie fortyfikacji, schronów bojowych, bunkrów, pól bitewnych, miejsc pamięci narodowej od zniszczenia i zapomnienia, zapomnianych mogił żołnierskich, cmentarzy wojskowych/wojennych jako dóbr kultury materialnej.

 2. Propagowanie wiedzy na temat historii wojen, zwłaszcza dotyczącej rzeczy wymienionych w pkt. 1 w społecznościach lokalnych.

 3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne ratowanie fortyfikacji, schronów bojowych, bunkrów, pól bitewnych, miejsc pamięci narodowej od zniszczenia i zapomnienia, zapomnianych mogił żołnierskich, cmentarzy wojskowych/wojennych jako dóbr kultury materialnej.

 4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: ratowanie fortyfikacji, schronów bojowych, bunkrów, pól bitewnych, miejsc pamięci narodowej, zapomnianych mogił żołnierskich, cmentarzy wojskowych/wojennych jako dóbr kultury materialnej.

 5. Oświatowa w ramach działalności opisanej w pkt 1-4.

 

 

§ 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie stron internetowych, na których: dokonana będzie inwentaryzacja poszczególnych zabytków architektury militarnej (bunkry, schrony bojowe, fortyfikacje itp.), baza wiedzy o wyżej wymienionych obiektach, digitalizacja archiwaliów, wirtualne rekonstrukcje obiektów już nie istniejących bądź też uszkodzonych, wirtualne propozycje renowacji i opieki nad tymi zabytkami, inwentaryzacja grobów cmentarzy wojskowych/wojennych.

 2. Remont i sprzątanie bunkrów, schronów bojowych, fortyfikacji, cmentarzy wojskowych/wojennych, rewitalizację i opiekę nad wybranymi miejscami.

 3. Działalność edukacyjną, wydawniczą,badawczą i kulturalną w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 5. Instalowanie tablic informacyjnych i opracowywanie ścieżek dydaktycznych w pobliżu zabytków architektury militarnej oraz miejsc pamięci narodowej i pól bitewnych.

 6. Upamiętnianie miejsc pamięci narodowej i pól bitewnych, poprzez instalacje tablic informacyjnych, pomniki.

 

§ 8

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

§ 9

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 10

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 11

 

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji oraz grantów od osób prawnych,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 1. dochodów z majątku Fundacji,

 2. odsetek bankowych.

2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z prowadzenia statutowej działalności odpłatnej.

 

§ 12

 

 1. Dochody oraz przychody z prowadzenia działalności odpłatnej Fundacji w całości przeznaczane są na działalność statutową Fundacji.

 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji.

 

§ 13

 

 1. Władzami fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 14

 

 1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy (tworzony przez Prezesa) lub wieloosobowy, składający się z nie więcej niż trzech osób, w tym prezesa.

 2. Członkostwo w zarządzie może wygasnąć wskutek rezygnacji członka, śmierci, utraty praw obywatelskich, itp.

 3. Prawo do powoływania i odwoływania członków zarządu w każdym czasie ma zarząd fundacji na podstawie uchwały zarządu.

 4. Funkcję członka Zarządu w tym prezesa można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

 6. Fundator powołuje pierwszych członków Zarządu i prezesa. Po wygaśnięciu mandatu, kolejnych członków powołuje zarząd.

 7. Członkiem Zarządu w tym prezes może być również fundator.

 8. Prezesa Zarządu może odwołać Zarząd liczbą dwóch osób.

 9. Zarząd fundacji i jego członkowie w tym prezes mogą być związani umową o pracę i innymi umowami cywilno-prawnymi z Fundacją.

 

§ 15

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. uchwalanie regulaminów,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 4. ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach raz na pół roku w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu pocztą elektroniczną.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 16

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa jeden członek Zarządu.

 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

Zmiana Statutu

 

§ 17

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 18

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Fundacja może zostać członkiem organizacji sieciowej – fundacji lub stowarzyszenia działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza granicami kraju. Decyduje o tym zarząd podejmując o tym uchwałę zwykłą większością głosów.

 3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 19

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze uchwały.

 

 

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 20

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

 

§ 21

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 22

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 Stronę odwiedziło już 6191 odwiedzający (12468 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Chrońmy polskie dziedzictwo narodowe, jakim są zabytki architektury militarnej.